Behoud van menselijk kapitaal

Ik zie een grote meerwaarde in het behoud van geïnvesteerd kapitaal èn opgebouwde interne kennis en kwaliteiten door de focus te leggen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Ik kan een toegevoegde waarde bieden als het gaat om reïntegratie na ziekte, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en na verzuim als gevolg van werkgerelateerde kwesties (arbeidsconflict, arbeidsbeleving). Dit doe ik met behulp van inzicht verschaffende coachgesprekken. Die leiden tot verandering in gedrag, gedachte en/of motivatie (bij de gecoachte).

 

Voor werknemer

Door inzicht verschaffende coachgesprekken kan ik de medewerker bijsturen naar een bewustwording van zijn eigen rol en aandeel in het ontstane keuzeproces. Hierdoor blijven we ons richten op reëel gestelde doelen in reïntegratie en blijft de medewerker zelf ook zijn eigen verantwoordelijkheid houden en voelen in het proces. Dit komt ten goede aan het herstel en de onderlinge verhoudingen.

Ook binnen een reïntegratietraject kan een kerntalentenanalyse veel opleveren. Het verduidelijken van de aard, het potentieel en de intrinsieke motivatie van een medewerker helpt deze weer in hun kracht te zetten en te richten op de mogelijkheden.

Voor werkgever

Ook de werkgever kan ik inzicht verschaffen in de ontstane dynamiek in de reïntegratiebegeleiding. Vaak helpt het om partijen bewust te laten worden over de wijze waarop er gecommuniceerd wordt in een reïntegratieproces. Een kleine hobbel in de communicatie kan de aandacht op het gezamenlijke reïntegratiedoel sterk verstoren.
Als onafhankelijke, meerzijdig partijdige deskundige kan ik helpen om de blik op de doelstelling te houden. Daarmee zijn makkelijker afspraken te maken vanuit wederzijds respect en houdt u meer tijd en energie over voor uw eigen werk.

…ga terug naar Diensten